Artykuł

Jakie są rodzaje składek ZUS?

Każdy pracownik otrzymujący wynagrodzenia od pracodawcy zobligowany jest do uiszczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS gromadzi przekazywane przez Polaków środki w ramach ubezpieczeń społecznych, a docelowo mają chronić one chronić obywateli w momencie niezdolności do pracy, np. z powodu choroby, osiągnięcia wieku emerytalnego czy wypadku. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej, zapewniając wsparcie również w tym zakresie.

W naszym artykule przedstawimy i krótko scharakteryzujemy najważniejsze rodzaje składek ZUS.

  • Składka na ubezpieczenie emerytalne. Wynosi ona 19,52% podstawy wymiaru. Jest to jeden z najważniejszych elementów ubezpieczenia społecznego, który ma zabezpieczyć nas na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Ubezpieczeniu emerytalnemu można podlegać dobrowolnie lub obowiązkowo. Obejmuje ono m.in. pracowników, osoby wykonujące pracę nakładczą, członków rodzin rolników, osoby zatrudnione na umowę zlecenie itd.
  • Ubezpieczenia rentowe. Wynosi 8,00% podstawy wymiaru. Zabezpiecza pracowników przed nagłymi wypadkami i zapewnia ubezpieczonemu prawo do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli renty, gdy zostanie określona niezdolność do pracy.
  • Ubezpieczenie chorobowe. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Jego głównym celem jest ochrona ubezpieczonych pracowników w okresie niezdolności do pracy w wyniku choroby.
  • Ubezpieczenie wypadkowe. Wynosi od 0,40% do 3,60% podstawy wymiaru. Jest to ubezpieczenie, które przysługuje z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • Ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi 9,00% podstawy wymiaru (odliczane 7,75%). Są to środki przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Osobie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym przysługują świadczenia opieki zdrowotnej (bezpłatnie) w ramach NFZ. Ubezpieczenie zdrowotne może być obowiązkowe lub dobrowolne. Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają m.in. pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci i uczniowie, emeryci i renciści, bezrobotni. Osoby, które utraciły prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, mogą się ubezpieczyć samodzielnie.
  • Fundusz Pracy. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Są to fundusze gromadzone na rzecz realizacji celów ministra pracy i polityki społecznej. Mogą być przeznaczone na m.in. zasiłki dla bezrobotnych, szkolenia i przekwalifikowanie bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego, badania rynku pracy itd.
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wynosi 0,10%. FGŚP to państwowy fundusz celowy, który ma za zadanie ochronę roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy.
  • Fundusz Emerytur Pomostowych. Wynosi 1,50%. Jest to państwowy fundusz celowy, powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych.